Kapitel 5

5. KAPITEL


 

Sådan virker det

 

Sjældent har vi mødt et menneske, som ikke kommer sig, hvis vedkommende samvittighedsfuldt følger vort program. De, der ikke kommer sig, er mennesker, som hverken kan eller vil sætte alt ind på at leve efter vort enkle program. I reglen er det mennesker, som af natur er ude af stand til at være ærlige over for sig selv. De findes – disse ulykkelige. Man kan ikke bebrejde dem, for tilsyneladende er de født sådan. De er af natur ude af stand til at gennemføre en livsform, som kræver, at man holder sig strengt til sandheden. De er dårligere stillet en gennemsnittet. Der er også dem, der lider af alvorlige følelsesmæssige og mentale forstyrrelser, men mange af dem kommer sig virkelig, hvis blot de ejer evnen til at være ærlige.

Historien om os selv fortæller i store træk, hvordan vi var, hvad der skete os, og hvordan vi er nu. Hvis du har besluttet, at du ønsker at have det som os og er villig til at gøre hvad som helst for at få det, så er du moden til at tage visse trin.

Vi har selv stejlet over nogle af dem. Vi mente, vi kunne finde en lettere og behageligere vej, men det kunne vi ikke. Vi beder dig indtrængende om at være frygtløs og samvittighedsfuld lige fra starten. Nogle af os forsøgte at holde fast ved vore gamle ideer, men resultatet var negativt, indtil vi fuldstændig gav slip på vor gamle indstilling.

Husk – det er alkohol, vi har med at gøre – snigende – overrumplende – magtfuld. Uden hjælp er det for meget for os. Men der er én som har al magt – denne ene er Gud. Må du finde Ham nu.

Halve løsninger var til ingen nytte. Vi stod ved et vendepunkt. Vi gav os helt til Hans beskyttelse og omsorg.

 

Her er trinene, vi tog, foreslået som et program for at genvinde helbredet.

 1:

Vi indrømmede, vi var magtesløse over for alkohol, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

2:

Vi kom til den erkendelse, at en Magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

3:

Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham.

4:

Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

5:

Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

6:

Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

7:

Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.

8:

Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.

9:

Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

10:

Vi fortsatte vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

11:

Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om styrke til at udføre den.

12:

Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til alkoholikere og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.

Mange af os udbrød: »Hvilket program! Det klarer jeg aldrig!« Tab ikke modet. Ingen af os har kunnet følge disse principper til punkt og prikke. Vi er ikke helgener. Sagen er blot den, at vi er villige til at udvikle os efter åndelige retningslinier. De principper, vi har nedskrevet, er vejledninger til, hvordan man gør fremskridt. Vi foretrækker åndelig vækst – fremfor åndelig fuldkommenhed.

Vor beskrivelse af alkoholikeren, kapitlet til fritænkeren og vore personlige oplevelser før og efter fastslår tre relevante tanker.

a) At vi var alkoholikere, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

b) At der sikkert ikke fandtes nogen menneskelig magt, som kunne have befriet os fra alkoholismen.

c) At Gud kunne og ville, hvis vi søgte Ham.)

Efter at være blevet overbeviste stod vi nu ved det 3. trin, hvilket betød, at vi havde besluttet at lægge vor vilje og vort liv over til Gud – sådan som vi opfattede Ham. Hvad mener vi helt nøjagtigt med det – og hvordan gør vi det?

Den første betingelse er, at vi bliver overbeviste om, at enhver livsstil levet på vor egen viljestyrke næppe kan føre til noget godt. På dette grundlag er vi næsten altid i konflikt med noget eller nogen, også selv om vi har de bedste motiver. De fleste mennesker bestræber sig på at leve på egen drivkraft. Enhver kan sammenlignes med en skuespiller, der ønsker at spille alle roller selv: søger bestandig at arrangere lyset – balletten – sceneriet – og resten af spillerne – efter eget hoved. Hvis blot hans arrangementer ville stå fast, hvis blot folk ville gøre, som han sagde, så ville det blive et storartet stykke. Enhver – ham selv inklusive – ville være tilfreds. Livet ville være skønt. l sine forsøg på at skabe disse arrangementer må vor skuespiller ofte være en sand virtuos. Han må være venlig, hensynsfuld, tålmodig, gavmild, ja endog fordringsløs og selvopofrende. På den anden side kan han være ond, egoistisk, selvisk og uærlig. Men som de fleste mennesker viser han som oftest varierende karaktertræk.

Hvad sker der som oftest? Spillet kommer ikke rigtigt til at fungere. Han begynder at overveje, om livet egentlig behandler ham ordentligt. Han beslutter at gøre sig umage. Han begynder ved næste lejlighed at være stadig mere krævende eller elskværdig, hvordan det nu falder sig. Men spillet passer ham stadig ikke. Skønt han erkender, at noget af fejlen må være hans egen, er han stadig sikker på, at det mere skyldes de andre. Han bliver vred, opbragt og får ondt af sig selv. Hvor ligger grundlaget for problemerne? Er han i realiteten ikke selvisk – selv når han forsøger at være venlig? Er han ikke et offer for det selvbedrag, at han kan tvinge tilfredshed og lykke ud af tilværelsen, hvis blot han spiller sit spil korrekt? Står det ikke klart for resten af spillerne, at dette er hans ønske? Får ikke hans anstrengelser enhver af de andre til at ønske hævn og rage til sig, hvad de kan af spillet? Er han ikke – selv i sine bedste stunder – kilden til forvirring – snarere end harmoni?

Vor skuespiller er selvcentreret – eller egocentrisk – som man ynder at kalde det i vore dage. Han er som forretningsmanden på retræte, der om vinteren slapper af ved Floridas solbeskinnede strand og brokker sig over landets bedrøvelige situation: som præsten, der klager over det tyvende århundredes synd; som reformatoren eller politikeren, som er overbevist om, at et idealsamfund var muligt, hvis blot resten af verden ville opføre sig bedre; som pengeskabstyven, som føler, at samfundet har svigtet ham; og som alkoholikeren, som har mistet alt – og føler sig låst fast. Hvad vi så end protesterer imod, er det så ikke os selv, vi er mest bekymrede for – vor forurettethed og vor selvmedlidenhed?

Selviskhed – egocentrisme – mener vi er roden til vore problemer. Drevet af masser af forskelligartet frygt, selvbedrag, selvtilstrækkelighed og selvmedlidenhed træder vi vore medmennesker over tæerne, og så hævner de sig. Nogle gange – tilsyneladende uden grund – sårer de os, men hver gang opdager vi, at på et eller andet tidspunkt i det forgangne har vi selv handlet egoistisk, hvilket senere satte os i situationen – at vi måtte såres.

Vi mener, at vore problemer hovedsageligt er skabt af os selv. De opstår ud fra os selv, og vi alkoholikere er særlige eksempler på selvskabte fortrædeligheder, selv om vi som regel ikke kan indse det selv. Før alt andet må vi alkoholikere skaffe os af med denne selviskhed. Vi er tvungne til det – ellers slår den os ihjel. Gud gør det muligt, og ofte synes der ingen anden udvej til at skaffe sig totalt af med den end ved Hans hjælp. Mange af os havde en mængde moralske og filosofiske overbevisninger, men vi kunne ikke leve op til dem, selv om vi ønskede det. Ejheller kunne vi mindske vor egocentrisme nævneværdigt ved at ønske det – eller forsøge ved egen hjælp. Vi blev nødt til at få Guds hjælp.

Dette er vort hvordan og hvorfor. Vi måtte for det første holde op med selv at spille Gud. Det virkede ikke. Vi besluttede derpå – i dette livets skuespil – at for fremtiden skulle Gud være vores leder. Han var forretningsføreren – vi Hans repræsentanter. Han er Faderen – vi er Hans børn. De bedste ideer er enkle, og denne idé var hjørnestenen til den nye triumfbue, gennem hvilken vi gik mod friheden.

Når vi ærligt valgte dette standpunkt, så fulgte alle slags besynderlige ting. Vi havde fået en ny arbejdsgiver – som havde al magt. Han gav os, hvad vi behøvede, hvis blot vi holdt os nær Ham og gjorde Hans arbejde godt. Etableret på et sådant grundlag blev vi mindre og mindre interesserede i os selv, i vore egne små planer og formående. Vi blev mere og mere interesserede i at se, hvor vi kunne give vort bidrag til livet. Eftersom vi følte ny kraft tilflyde os – eftersom vi kunne glæde os over sindsro – eftersom vi opdagede, at vi med held kunne se livet i øjnene, begyndte vi at slippe vor frygt for dagen i dag, for i morgen – og for fremtiden. Vi var blevet født på ny.

Vi stod nu ved det 3. trin. Mange af os sagde til vor Skaber, som vi nu opfattede Ham: »Gud – jeg overgiver mig til Dig, at Du må forme mig og bruge mig efter Din vilje. Fri mig fra selvets lænker, så jeg er bedre egnet til at gøre Din vilje. Fri mig fra mine vanskeligheder, så sejren over dem må bære vidne om Din kærlighed, Din vej gennem livet og Din styrke til dem, jeg vil hjælpe. Må jeg altid gøre Din vilje.« Vi overvejede grundigt, før vi tog dette trin, for at være sikre på, at vi var rede, at vi omsider helt kunne overgive os til Ham.

Vi fandt det mest fordelagtigt at tage dette åndelige trin med et forstående menneske, f. eks. vor hustru, vor bedste ven eller vor åndelige rådgiver. Men det er dog bedre at møde Gud alene, end med én, som vil misforstå det. Ordlyden var naturligvis helt vor egen, så længe vi blot udtrykte vor mening uden forbehold. Dette var blot begyndelsen som, hvis den blev foretaget i ærlighed og ydmyghed, medførte en effekt – ofte overvældende – som mærkedes straks.

Vi tog derefter fat på en række aktive handlinger, hvis første trin er en personlig hovedrengøring, noget mange af os aldrig havde forsøgt. Skønt denne beslutning var nødvendig og afgørende, ville den kun have lidt betydning, hvis den ikke straks fulgtes op af en ihærdig indsats til at se i øjnene og blive af med de ting i os selv, som havde låst os fast. Alkoholen var. blot et symptom. Vi måtte grave efter årsager og virkning.

Derfor foretog vi en personlig selvransagelse. Det 4. trin. En forretning, der ikke foretager jævnlige opgørelser, går som regel konkurs. At lave en forretningsmæssig status er en årsags- og forholdsmæssig proces. Det er en handling for at afsløre lagerbeholdningen. Målet er at afsløre skader og usælgelige artikler og skaffe dem af vejen straks – og uden fortrydelse. Hvis indehaveren ønsker fremgang, kan han ikke tillade sig at snyde sig selv for værdier.

Vi foretog os nøjagtigt det samme med vore liv. Vi foretog en ærlig opgørelse. Først afslørede vi revner i facaden som forårsagede nederlag. Overbeviste om, at selvet, tilkendegivet på forskellig vis, var det, der havde slået os ud, gennemgik vi dets forskellige udtryk.

Vrede er den første tabsgiver. Den ødelægger flere alkoholikere end noget andet. Det er fra den, enhver åndelig lidelse stammer, for vi var ikke blot fysisk og mentalt syge, vi havde været åndeligt syge. Når først den åndelige sygdom er overvundet, så retter vi os fysisk og mentalt. Når vi beskæftiger os med vrede, skriver vi det ned på et stykke papir. Vi lavede en liste over mennesker, arbejdsgivere eller institutioner, som vi var vrede på. Vi spurgte os selv om grunden til vor vrede.

I de fleste tilfælde viste det sig, at vor selvagtelse, vor tegnebog, vore ambitioner, vore personlige forhold (sex inklusive), var sårede eller truede. Derfor var vi sårede – vi var blevet brændt af.

På vor »vredesliste« skrev vi ud for hvert navn årsagen til vor harme. Var det selvhøjtidelighed – vor tryghed – vore ambitioner, vore personlige eller seksuelle forhold, som havde været involveret?

 

Vi var i reglen lige så nøjagtige som nedenstående eksempel.

Jeg er vred på:

Grunden:

Påvirker mine:

Hr.

Brun

Hans opmærksomhed
over for min kone
Fortalte min kone om
min elskerinde.
Brun får måske mit
job på kontoret

Sex-forhold
Selvagtelse (frygt)
Sex-forhold
Selvagtelse (frygt)
Sikkerhed
Selvagtelse (frygt)

Fru Jensen

Hun afviste mig, hun
er en idiot. Beskyldte
sin mand for at drikke.
Han er min ven. Hun er
en sladderkælling.

Personlige forhold
Selvagtelse (frygt)

Min arbejdsgiver

Urimelig – uretfærdig
– overbærende. Truer
med at fyre mig for druk
og klager over repræ-
sentationskontoen

Selvagtelse
Sikkerhed (frygt)

Min kone

Misforstår og skælder
ud. Kan lide Brun. Vil
have huset skrevet i sit
navn

Stolthed
Sex-forhold
Sikkerhed (frygt)

Vi så tilbage På vort liv. Intet andet end grundighed og ærlighed gjaldt. Når vi var færdige, overvejede vi det grundigt. Det første, der viste sig, var, at verden og dens mennesker tog så grundigt fejl. Den konklusion, at andre havde fejl, var det resultat, de fleste af os nåede. Den almindelige slutning var, at mennesker fortsat behandlede os forkert, og vi forblev sårede. Nogle gange var det gengæld, og så sårede vi os selv. Men jo mere vi stred og forsøgte at gå vore egneveje, jo værre blev forholdene. Det var som en krig – det er kun tilsyneladende den sejrende vinder. Vore stunder af triumf var kortlivede.

Det er klart, at et liv, hvis indhold er harme, kun leder til tomhed og glædesløshed. Nøjagtig i den udstrækning, vi tillader dette, bortødsler vi de værdifulde stunder. Men for alkoholikeren, hvis håb det er at bibeholde og udvikle den åndelige erfaring, er spørgsmålet om harme grænseløst betydningsfuldt. Vi opdagede, at den var skæbnesvanger, for når vi gemte på den slags følelser, lukkede vi os selv ude fra det åndelige solskin. Vanviddet med alkohol vendte tilbage, og vi begyndte atter at drikke, og for os betød dette at drikke – at dø!

Hvis vi ville leve, måtte vi gøre os fri for vreden. Surmuleri og sladder var ikke for os, det var en ekstravagant luksus for almindelige mennesker, men for os alkoholikere var det gift.

Vi vendte tilbage til listen, for den ejede nøglen til fremtiden. Vi var beredte på at se alt fra en helt anden synsvinkel. Vi begyndte at indse, at verden og dens mennesker i virkeligheden styrede os. Andres fejltagelser – selvskabte eller realistiske – havde virkeligheden magt til at dræbe. Hvordan kunne vi undvige? Vi indså, at vor vrede måtte tøjles – men hvordan? Ikke bedre end med alkoholen kunne vi ønske den bort.

Dette var vore betingelser: Vi erkendte, at mennesker, der skuffede os, måske selv var åndeligt syge. Selv om vi ikke kunne lide symptomerne, og de på en måde bragte os ud af fatning, var også de syge ligesom vi. Vi bad Gud hjælpe os at vise dem den samme tolerance, medfølelse og tålmodighed, som vi velvilligt ville skænke en syg ven. Når et menneske sårede os, sagde vi til os selv: »Det er et sygt menneske. Hvordan kan jeg hjælpe ham? Gud, fri mig for vreden. Din vilje ske.«

Vi undgik gengæld og skænderier, sådan ville vi ikke behandle syge mennesker, og gjorde vi det, forpassede vi vor chance til at være hjælpsomme. Vi kan ikke hjælpe alle, men Gud vil i det mindste vise os, hvordan vi kan få et venligt og tolerant syn på hver og én.

Atter vender vi tilbage til vor liste. Ser vi bort fra de fejltagelser, der er begået af andre, så ser vi mere beslutsomt på vore egne fejltagelser. Hvor havde vi været selviske, uærlige, egoistiske eller frygtsomme? Selv om en sag ikke totalt havde været vores fejl, forsøgte vi helt at se bort fra modparten. Hvor kunne vi bebrejde os selv? Det var vores selvransagelse – ikke modpartens. Når vi erkendte en fejltagelse, skrev vi den ned, vi lagde den foran os – sort på hvidt. Vi erkendte vore fejl ærligt og var villige til at rette dem.

Læg mærke til, at ordet frygt er i parentes ud for hr. Brun, fru Jensen, arbejdsgiveren og hustruen. På en måde berører dette lille ord næsten ethvert forhold i vore liv. Det var som en ond og ætsende rød tråd, som vort eksistens-klæde var gennemvævet med. Det satte en række begivenheder i gang, som bragte os i en ulykke, vi ikke havde fortjent. Men var det ikke os selv, der fik bolden til at rulle? Til tider følte vi, at frygten burde ligestilles med tyveri, den synes endda at forårsage større ravage.

Omhyggeligt gennemgik vi vore forskellige former for frygt. Vi skrev dem ned på papir, også selv om de ikke var direkte forbundet med vreden. Vi spurgte os selv, hvor de kom fra. Var det fordi, vores selvtillid havde svigtet? Selvtilliden var i orden, så langt som den rakte, men den rakte ikke langt nok. Engang havde nogle af os haft stor selvsikkerhed, men det løste ikke ganske problemet med frygten – eller nogen andre. Når den gjorde os kæphøje, var det endnu værre.

Vi tror, der måske findes en bedre vej, for nu hviler vi på et helt andet grundlag, grundlaget af tro og tillid til Gud. Vi stoler ubetinget på Gud, snarere end »betinget« på vort selv.

Vi er sat i verden for at spille den rolle, Han har bestemt. Kun i den udstrækning, at vi gør det, vi mener, Han vil, at vi skal gøre, og ydmygt har tillid til Ham, sætter Han os i stand til at sætte sindsro op mod kaos.

Vi undskyldte ikke over for andre, at vi var afhængig af vor Skaber. Vi kan le ad dem, som tror, at den åndelige vej er svaghedens vej. Paradokset er, at det er styrkens vej. Tidens kendelse siger, at tro betyder mod – alle mennesker, der tør tro, har mod. De stoler på deres Gud. Vi undskylder aldrig over vor Gud. l stedet lader vi Ham ~ gennem os – vise, hvad Han kan udrette. Vi beder Ham befri os fra frygten og rette vor opmærksomhed mod, hvad Han ønsker, vi skal være, og straks begynder vi at overvinde vor frygt.

Nu til det seksuelle. Her havde mange af os brug for en selvransagelse. Men først og fremmest forsøger vi at være fornuftige i dette spørgsmål. Det er så let at løbe totalt af sporet. Her finder vi mennesker, hvis indstilling går til det ekstreme, ja, det yderst ekstreme. En røst råber, at det seksuelle er en lyst af vore lavere instinkter, et nødvendigt onde for forplantningen. Så er der røsterne, der råber på sex, sex og atter sex; som jamrer over den ægteskabelige institution, som tror, de fleste af menneskehedens problemer skal søges i forbindelse med sex. De mener ikke, vi får nok af det, eller på den rigtige måde. De skuer dets betydning overalt. Den ene slags skole tillader intet krydderi til maden, andre vil holde os på en streng peberkur. Vi ønsker ikke at tage stilling til disse kontroverser. Vi ønsker ikke at være mægler for nogens sex-vandel. Alle har vi seksuelle problemer, hvis ikke ville vi ikke være menneskelige. Hvad kan vi stille op med det?

Vi gennemgik vor egen adfærd for de forgangne år. Hvor havde vi været selviske, uærlige eller ubetænksomme? Hvem havde vi såret? Vækkede vi uberettiget jalousi, mistænksomhed eller bitterhed? Hvor havde vi fejlet, og hvad skulle vi i stedet have gjort? Det hele skrev vi ned og gennemgik.

På denne måde forsøgte vi at forme et fornuftigt og sundt ideal for vort fremtidige sexliv. Vi udsatte ethvert forhold for denne prøve – var det selvisk eller ej? Vi bad Gud støbe vore idealer, og hjælpe os med at leve op til dem. Vi huskede altid, at vore seksuelle drifter var skænket os af Gud, og derfor var af det gode, hverken for at blive brugt overfladisk og selvisk, ejheller for at blive foragtet og afskyet.

Hvad end vort ideal måtte være, måtte vi være villige til at udvikle os mod det. Vi må være villige til at gøre den skade, god igen, vi har forvoldt, forudsat vi ikke forårsager større fortræd dermed. Med andre ord, vi behandler det seksuelle som et hvilket som helst andet problem. l meditationen spørger vi Gud, hvad vi skal gøre i hvert enkelt tilfælde. Hvis det er vort ønske, vil vi få det rette svar.

Kun Gud kan bedømme vor seksuelle situation. Ofte ønsker vi råd fra et andet menneske, men vi lader Gud foretage den endelige vurdering. Vi indser, at visse mennesker er lige så fanatiske i sexspørgsmål, som andre er løsagtige, og vi undgår hysteriske råd og tanker.

Hvis vi nu snublede og ikke nåede et valgt ideal, betyder det så, at vi drikker os fulde? Nogen påstår det, men det er kun den halve sandhed. Det afhænger af os selv og vore motiver. Hvis vi fortryder det, vi har gjort, og har et ærligt ønske om at lade Gud få os til at gøre det bedre, så tror vi, at vi vil blive tilgivet, og så vil vi have lært noget deraf. Fortryder vi ikke, og vor adfærd fortsat skader andre, er vi sikre på at drikke igen. Vi skræmmer ikke – dette er sandheden ud fra vore egne erfaringer.

For at opsummere det seksuelle: Vi beder alvorligt om det rette ideal – om vejledning i enhver tvivlsom situation – om fornuft – og om styrke til at gøre det rette. Er det seksuelle et stort problem, kaster vi os endnu mere ind i hjælpen til andre. Vi overvejer deres behov – og arbejder for dem. Det fjerner os fra selvet. Det dæmper den presserende trang, når det at give efter ville betyde smerte.

Hvis vi har været omhyggelige med vor personlige selvransagelse, vil vi nu have fået skrevet en lang liste. Vi har nedskrevet og analyseret vores harme og vrede. Vi er begyndt at begribe, hvor tom og farlig den er. Vi er begyndt at ane dens forfærdende destruktivitet. Vi er begyndt at lære tolerance, tålmodighed og velvilje mod enhver, selv vore fjender, for vi opfatter dem som syge mennesker. Vi har lavet en liste over de mennesker, vi har gjort fortræd med vor adfærd, og vi er villige til at rette fortidens fejl – hvis vi kan.

Gang på gang læser du i denne bog, at tillid gjorde for os, hvad vi ikke formåede ved egen hjælp. Vi håber, du nu er overbevist om, at Gud kan fjerne enhver selvtilstrækkelighed, som har holdt dig borte fra Ham. Hvis du allerede har taget en beslutning og lavet en liste over dine største fejl, så har du gjort en god begyndelse.

Er det sådan fat, så har du nu slugt og fordøjet nogle drøje lunser sandhed om dig selv.